Allmänna villkor

Information till konsumenter gällande distansavtal och elektronisk handel.

§ 1 Användningsområde

För affärsrelationer mellan oss och kunden gäller följande standardavtal, i den form det har vid tidpunkten för beställningen i webbutiken.

§ 2 Ingående av avtal

Presentationen av våra produkter på vår hemsida uppmuntrar endast kunden att avlägga ett köperbjudande. Genom att skicka in en beställning, lämnar kunden ett erbjudande i den mening som avses i § 145 BGB (tyska civillagen). Kunden kommer att motta en bekräftelse av ordern via e-post. Avtalet med oss börjar att gälla inom två vardagar efter det att vi har mottagit det erbjudande kunden har skickat in till oss. Som vardag räknas inte helgdagar, inte heller de som infaller på övriga veckodagar.

§ 3 Leverans, fraktkostnader, ansvar för försändelse

Leveransen sker mot den fraktkostnad som anges i det enskilda fallet. Om köparen även är konsument, tar vi oavsett leveransmetod på oss leveransansvaret. Om kunden är ett företag, överförs ansvaret till kunden, i det ögonblick som vi överlämnar varan till den logistikfirma som ansvarar för försändelsen.

§ 4 Äganderättsförbehållet

De levererade varorna förblir vår egendom tills full betalning av inköpspriset.

§ 5 Betalning

Endast de betalmedel som anges vid beställningen godtas.

§ 6 Ansvar för brister

Det finns lagstadgat ansvar för brist och fel på varor.

§ 7 Information till konsumenter vid distansavtal samt kundinformation för avtal inom elektronisk handel

  1. Vi är inte föremål för några speciella uppförandekoder som inte nämns ovan.
  2. Eventuella inmatningsfel som uppstår när du utför in din beställning, kan du korrigera eller radera innan du bekräftar det slutgiltiga köpeavtalet.
  3. Våra varors egenskaper samt tidsbegränsade erbjudandens giltighetstid kan du utläsa i den enskilda produktbeskrivningarna i vårt internetutbud.
  4. Det språk som är tillgängligt för kontraktet är tyska.
  5. Klagomål och skadeståndsanspråk kan göras till den adress som anges på internetsidan för att kontakta oss.
  6. Avtalstexten sparas inte av oss och är därför inte tillgänglig för dig som kund efter avtalets slut.
  7. För information om betalning, leverans eller uppfyllelse, se erbjudandet.

§ 8 Information om tvistlösningsförfarandet inför ett konsumentverk

Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en myndighet med ansvar för konsumentklagomål.

§ 9 Diverse

Avtalet mellan oss och kunden samt respektive avtalsvillkor regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lag. Om kunden även är konsument, så påverkar inte de konsumentskyddslagar i det land där konsumenten är bosatt - som inte får bortses från - detta avtal. Tillämpning av FN:s köplag är utesluten.

V SN 42

Senast sedd